dsc.kprm.gov.pl
Ulotka BIASEKURACJA

Ulotka ASF

Ulotka ASF

ePUAP

OGŁOSZENIE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mielcu w związku z art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1570)

Ogłasza nabór kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach wyznaczenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mielcu w 2024 roku.

Rodzaj czynności:

 • Sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt gospodarskich kopytnych, drobiu, zajęczaków i zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, w tym badania dobrostanu zwierząt po ich przybyciu do rzeźni, badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem w czasie uboju przepisów o ochronie zwierząt
 • Osoby zainteresowane wykonywaniem wyżej wymienionych zadań dodatkowo muszą posiadać potwierdzone uprawnienia do badania mięsa w kierunku włośni metodą wytrawiania.
 • Ochronne szczepienia i badania rozpoznawcze u zwierząt na obszarze powiatu mieleckiego.
 • Badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawianie świadectw zdrowia na obszarze powiatu mieleckiego.
 • Badanie mięsa zwierząt łownych
 • Badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni.
 • Sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawianie świadectw zdrowia w zakładach.
 • Pobieranie próbek do badań w gospodarstwach powiatu mieleckiego (termin wykonania: zgodnie z harmonogramem).
 • Czynności pomocnicze przy wykonywaniu przez lekarza weterynarii badań klinicznych zwierząt, badań rozpoznawczych oraz pobieraniu próbek do badań.

 

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie wyższe weterynaryjne ( dt. czynności wymienionych w pkt. 1-7)
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows,
 • Znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych oraz systemów GPH, GMP i HACCP ( dt. czynności wymienionych w pkt. 1 oraz 6 ),
 • Pozytywna ocena weryfikacji wiedzy dotyczącej zakresu wyznaczenia:Zgłoszenie o gotowości do wykonywania czynności urzędowych powinno nastąpić do 06.12.2022 r. zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 niniejszego ogłoszenia. Wraz ze zgłoszeniem należy dostarczyć oświadczenie zleceniobiorcy do umowy na rok 2023 zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mielcu informuje, iż zgłoszenie gotowości do wykonywania czynności urzędowych nie jest równoznaczne z uzyskaniem wyznaczenia.

Rozpatrywanie wniosków będzie się odbywało komisyjnie. Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi listę osób wyznaczonych wraz z zakresem wyznaczenia.

Wszczęcie postępowania o wyznaczenie będzie toczyło się tylko względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia. Wyznaczenie do wykonania czynności następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mielcu.

Liczba osób do realizacji powyższych zadań:

 • Liczba lekarzy wymaganych do realizacji: 28
 • Liczba osób pełniących funkcje pomocnicze: 12

 

Termin realizacji zadań:

Od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

 

Sposób dokonania zgłoszenia:

 • Zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej – Załącznik nr 1
 • Oświadczenie – Załącznik nr 2

 

Zgłoszenia należy składać w formie pisemnej na adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mielcu, ul. Skłodowskiej-Curie 8, 39-300 Mielec

lub na adres poczty elektronicznej: mielec.piw@wetgiw.gov.pl


Termin zgłaszania kandydatur do dnia 11 grudnia 2023r. – decyduje data wpływu dokumentów do Inspektoratu w Mielcu.

 

 

Osoba kontaktowa: Katarzyna Oleś-Bizoń tel. 660 477 166

 

Informacje dodatkowe:

 • Wyznaczenie następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej w oparciu o art. 16 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, po przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii postępowania,
 • Wyznaczenie nie jest jednoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego, które to postępowanie będzie się toczyło z urzędu tylko i wyłącznie względem osoby, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.

 

 do góry


 

Metryka dokumentu:

^ Rejest zmian

ilość odsłon: 333 wprowadził: Paweł Pakuła 2023-11-29 19:24:56
wytworzył: Katarzyna Oleś-Bizoń 2023-11-29 19:24:56 ostatnia zmiana: Katarzyna Oleś-Bizoń 2023-11-29 19:36:40