dsc.kprm.gov.pl
Ulotka BIASEKURACJA

Ulotka ASF

Ulotka ASF

ePUAP
II PRZETARG - SAMOCHÓD OSOBOWY SKODA FABIA 1,9 SDI

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO
W POWAITOWYM INSPEKTORACIE WETERYNARII W MIELCU


1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mielcu
Ul. Skłodowskiej-Curie 8
39-300 Mielec


2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w siedzibie organizatora przetargu w dniu 16.12.2015r. o godz. 9:30

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć:

w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mielcu w dniach 07 – 11.12.2015 r., w godzinach 09.00 – 14.00.

Szczegółowe informacje na temat składników można uzyskać pod nr tel. 17/5830420, osoba do kontaktu – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mielcu - Roman Tomas.

4. Rodzaj, typ, ilość pojazdów objętych postępowaniem oraz ceny wywoławcze.

- Marka i typ pojazdu : SKODA FABIA 1,9 SDI
- Numer rejestracyjny: RMI G730
- Numer nadwozia: TMBPF16Y21X007444
- Pojemność silnika: 1896,00 cm3
- Rok produkcji : 2000
- Data pierwszej rejestracji: 28.12.2000r.
- Rodzaj paliwa: olej napędowy
- Termin obowiązkowego badania technicznego : 19.12.2015r.
- Cena wywoławcza pojazdu: 3000zł

Wyposażenie dodatkowe: komplet kół zimowych

5. Wysokość wadium oraz formę, termin i miejsce jego wniesienia:

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej (300zł) w formie pieniężnej należy wpłacić do dnia 15.12.2015 r. do godziny 14:00 na rachunek bankowy nr 42101015280051772231000000.

6. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

1) imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę (firmę) i adres siedziby Oferenta, telefon, fax, NIP oraz numer REGON,
2) w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku przedsiębiorcy informacje o wpisie do CEIDG,
3) oferowaną cenę za wybrany pojazd objęty przedmiotem przetargu i warunki
jej zapłaty,
4) oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu
lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
5) dowód wniesienia obowiązującego wadium,

Wzór formularza ofertowego oraz umowy dostępny na stronie biuletynu informacji publicznej PIW w Mielcu pod adresem: http://piw.mielec.pl w zakładce „Zamówienia publiczne/przetargi”

7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie. Koperta powinna zawierać dane nadawcy oraz być zaadresowana i opisana jak poniżej:

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mielcu
Ul. Skłodowskiej-Curie 8
39-300 Mielec

„Oferta przetargowa na zakup samochodu Skoda Fabia
nr rejestracyjny RMI G730”

Nie otwierać przed dniem 16.12.2015 r. godzina 09:30

 Oferty pisemne należy składać w dni robocze w godz. 08-15:00 nie później jednak niż do dnia 15.12.2015r w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mielcu.

Termin związania ofertą organizator przetargu określa na 30 dni.

8. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

9. Inne informacje.

1) Przetarg jest prowadzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114 poz. 761).
2) Przystąpienie do przetargu oznacza, że Oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu a w przypadku nabycia pojazdu, na który złożył ofertę, że nie będzie rościł żadnych pretensji do sprzedawcy związanych ze stanem technicznym zakupionego pojazdu.
3) Komisja przetargowa wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na pojazd objęty przedmiotem przetargu. Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej.
4) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium określonego w pkt 5 niniejszego ogłoszenia.
5) Wadium musi być wniesione wyłącznie w pieniądzu, w złotych polskich.
6) Wadium wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
7) Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
8) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
a) żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,
b) uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.
9) Złożona oferta nie podlega wyjaśnieniom, ani nie może być przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami.
10) Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez Oferenta, który nie wniósł wadium,
b) nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w pkt 6 niniejszego ogłoszenia lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
11) O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie Oferenta.
12) W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie na dany pojazd, pomiędzy Oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę, zostanie przeprowadzona aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofertach.
13) O terminie ewentualnej aukcji Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, a w przypadku, gdy byli obecni przy otwarciu ofert, o którym mowa w pkt. 3, ustnie, podczas otwarcia.
14) Umowę uznaje się za zawartą z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty w przypadku przetargu lub z chwilą ostatniego przebicia niższej ceny w przypadku aukcji.

10. Termin zawarcia umowy sprzedaży

1) Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty.
2) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wybraniu oferty zawierającej najwyższą cenę, bądź w terminie wyznaczonym przez Organizatora przetargu, nie dłuższym niż 7 dni.
3) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
4) Sprzedawca zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego całkowitej ceny nabycia.
5) Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości Kupujący.

 

Zdjęcia:

 

 

 


Status przetargu rozstrzygnięty(Protokół)

do góry


 

Metryka dokumentu:

^ Rejest zmian

ilość odsłon: 687 wprowadził: Paweł Pakuła 2015-11-17 07:19:01
wytworzył: Roman Tomas 2015-11-17 07:19:01 ostatnia zmiana: Roman Tomas 2015-12-16 14:10:33