dsc.kprm.gov.pl
Ulotka BIASEKURACJA

Ulotka ASF

Ulotka ASF

ePUAP

Zadania inspekcji


Zwalczanie:

 • chorób zakaźnych zwierząt, w tym zapobieganie wystąpień, wykrywanie i likwidacja ognisk tych chorób

 • chorób zwierząt, które mogą być przenoszone na człowieka ze zwierzęcia lub przez produkty pochodzenia zwierzęcego


Monitorowanie zakażeń zwierząt

 • Badanie zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego

Przeprowadzanie

 • kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu

Sprawowanie nadzoru nad

 • bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej
 • wprowadzeniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
 • wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem środków żywienia zwierząt
 • zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego
 • przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt
 • przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt
 • przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie

Prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych zwierząt

 • Prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej

Prowadzenie rejestru zakładów umieszczających na rynku produkty pochodzenia zwierzęcego

 • Nadawanie weterynaryjnych numerów identyfikacyjnych podmiotom prowadzącym działalność w zakresie produkcji i transportu produktów pochodzenia zwierzęcego oraz podmiotom prowadzącym działalność nadzorowaną z zakresu:
  a) przewozu zwierząt
  b) organizowanie targów, wystaw, pokazów
  c) obrotu zwierzętami i ich skupu
  d) prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt, odpoczynku lub przeładunku
  e) prowadzenia punktu kopulacyjnego
  f) prowadzenia zakładu drobiu


  g) prowadzenia chowu i rozrodu ryb
  h) prowadzenia schronisk dla zwierząt
  i) chowu zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka
  j) utrzymywania zwierząt gospodarskich w celu umieszczania na rynku tych zwierząt oraz ich produktów
  k) zbierania i transportowania, przetwarzania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego

Kontrole nad prawidłowością realizacji zadań przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii

 • Przygotowywanie decyzji w I-ej instancji
 • Prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości wynikającej z obowiązujących przepisów

Współpracowanie z właściwymi organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego


do góry


 

Metryka dokumentu:

^ Rejest zmian

ilość odsłon: 2892 wprowadził: Paweł Pakuła 2011-02-06 12:00:43
wytworzył: Roman Tomas 2011-02-06 10:29:55 ostatnia zmiana: Roman Tomas 2011-03-02 11:34:36