dsc.kprm.gov.pl
Ulotka BIASEKURACJA

Ulotka ASF

Ulotka ASF

ePUAP

Deklaracja dostępności

 

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mielcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mielcu.

 

Data publikacji strony internetowej: [ 2011-01-13]

Data ostatniej istotnej aktualizacji: [ 2018-04-06 ]

 

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Materiały wideo nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • Szablon strony nie jest w pełni dostosowany dla osób z dysfunkcjami wzroku,
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • W niewielkiej części strony odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,


Do oceny wykorzystano narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://piw.mielec.pl/ spełnia wymagania w 99.75%

 

Wyłączenia:

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • Materiały wideo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Klawisze dostępu

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie kursor do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę

Odnośniki

Linki w większości zawierają atrybut – title oraz alt, opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo. W przypadku, gdy tekst linku sam w sobie dokładnie opisuje dokument docelowy, atrybut ten może zostać pominięty.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: [ 2022-03-31 ]

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest administrator strony, mielec.piw@wetgiw.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 175830420. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości materiału wideo bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 • Wejście do budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mielcu odbywa się schodami. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, brak windy. Drzwi wejściowe do budynku znajdują się powyżej poziomu chodnika.
 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mielcu zajmuję prawą i lewą część parteru budynku. Sekretariat znajduje się po lewej stronie wejścia głównego. Budynek nie posiada windy.
 • Budynek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mielcu nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych, występują bariery architektoniczne.
 • W siedzibie PIW nie ma pętli indukcyjnych
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 • Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Parking przed budynkiem jest ogólnodostępny, nie występują problemy z zaparkowaniem samochodu.
 • Nie ma przeciwwskazań do wstępu z psem asystującym.
 • W urzędzie nie ma wyznaczonej osoby do tłumaczenia języka migowego, nie ma przeciwwskazań co do wykorzystania tłumacza online.

 

Rodzaje zastosowań dla osób z niepełnosprawnościami.

Na parterze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, w tym także na wózkach inwalidzkich.

 

Aplikacje mobilne

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mielcu nie posiada aplikacji mobilnych.

Przystosowanie dla urządzeń mobilnych

BIP z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak palmtopy, telefony komórkowe, projektory itp. (mobile-friendly) pod warunkiem, że rozdzielczość ekranu urządzenia jest nie mniejsza niż 1024x768, wykorzystując dowolna przeglądarkę internetową.
Koordynator do spraw dostępności: Paweł Pakuła
Tel: 175830420, email: p.pakula@piw.mielec.pl

 do góry


 

Metryka dokumentu:

^ Rejest zmian

ilość odsłon: 99 wprowadził: Paweł Pakuła 2022-03-31 09:49:05
wytworzył: Paweł Pakuła 2022-03-31 09:49:05 ostatnia zmiana: Paweł Pakuła 2022-03-31 09:49:05